Inxhinier Ndërtimi

Funksionet Baze dhe qellimi i pergjegjësive:

Përgjegjës në mbarvajtjen e punimeve në kantieret e ndërtimit dhe mbikqyrës i punimeve në përpikmëri, deri në realizimin e projektit.

Kulifikimet

N

Aftësi shumë të mira analitike për zgjidhjen e problemeve

N

Njohuri shumë të mira për software-t kompjuterikë.

N

Aftësi shumë të mira teknike.

N

Njohja në një nivel profesional të komponentëve të ndërtesave.

N

Aftësi shumë të mira komunikimi dhe ndërpersonale.

Detyrat dhe përgjegjësitë

N

Kryerja e llogaritjeve precize për secilin komponent përbërës të një ndërtese.

N

Përdorimi i softwareve kompjuterikë për hartimin e modeleve të strukturave.

N

Përdorimi i programeve kompjuterike për të vlerësuar reagueshmërinë e strukturave duke marrë parasysh ndikimin relativ të forcave të jashtme .

N

Vendosja se cilat materiale do të ishin më të përshtatshme për secilën pjesë të strukturës.

N

Vlerësimi i buxhetit të secilit project.

N

Dhënia e këshillave për individë të tjerë në tregtinë e ndërtimit, përfshirë arkitektët.

N

Kryerja e ekzaminimeve të hollësishme të ndërtesave.

N

Rekomandimi i rindërtimit të plotë apo të pjesshëm dhe riparimeve.

N

Takime të rregullta me arkitektë dhe inxhinierë të përfshirë në secilin projekt.

N

Zbatimi i udhëzimeve përkatëse për shëndetin dhe sigurinë në punë.

N

Zhvillimi i planeve të ndërtimit-Menaxhimi i fazës së planifikimit dhe të projektimit të projekteve të ndërtimit.

N

Mbikëqyrja e proceseve inxhinierike.

N

Menaxhimi i projekteve të ndërtimit.

N

Komunikimi dhe bashkëpunimi efikas me anëtarët e tjerë të ekipit.

N

Sigurimi i përmbushjes së rregullave ligjore.